Htel is Covid-19 proof! BOOK YOUR APARTMENT +31 20 4266400


Algemene voorwaarden

Algemeen beleid

Inchecken vanaf 14:00 uur.

Uitchecken voor 11:00 uur.

Er geldt een algeheel rookverbod. Het is toegestaan om te roken op de daarvoor bestemde plaatsen buiten het gebouw.

Voor kinderen tot 2 jaar is het mogelijk om kosteloos een babybedje in het appartement te laten plaatsen.

Medewerkers van Htel Serviced Apartments of een daartoe aangewezen persoon krijgen op alle redelijke tijdstippen toegang tot het appartement voor inspectie of voor het uitvoeren van noodzakelijke reparaties of onderhoud.

Het appartement inclusief inboedel dient bij uitchecken schoon achtergelaten te worden. Indien dit niet het geval is zal dit resulteren in extra schoonmaakkosten ter hoogte van €150,00.

Alle tarieven zijn inclusief 9% BTW. De tarieven voor Htel Serviced Apartments Amsterdam zijn exclusief 10% stadsbelasting. 

Huisdierenbeleid

Een huisdier met een maximum gewicht van 20 kg is toegestaan in het appartement.

De kosten voor een huisdier zijn €15,00 per nacht. 

Wanneer een huisdier alleen achterblijft in het appartement dient deze in een bench of reismand te verblijven.

Huisdieren moeten worden aangelijnd of in een reismandje worden vervoerd in de openbare ruimtes.

Huisdieren zijn niet toegestaan in de spa en het zwembad, fitnessruimte, lounges, wasserette, wasruimte en in de lobby.

Er geldt een opruimplicht in en rondom het pand, zoals bepaald door de lokale wetgeving. Indien dit niet gebeurt, zal dit resulteren in een boete van €80,00.

Als het gedrag van het huisdier leidt tot klachten van andere gasten, kan de eigenaar van het huisdier worden gevraagd om alternatieve regelingen te treffen voor hun huisdier.

Eventuele schade aan de appartementen of eigendommen van Htel Serviced Apartments wordt doorberekend aan de gast.

Betalingsbeleid

Een geldige creditcard is vereist op het moment van boeking. Uw kaart wordt niet in rekening gebracht, tenzij anders aangegeven in de boekingsvoorwaarden van het door u gekozen tarieftype. Zeven dagen voor aankomst wordt de bij de boeking verstrekte creditcard vooraf geautoriseerd om er zeker van te zijn dat deze geldig is en dat er voldoende geld beschikbaar is. Als de kaart wordt geweigerd, behoudt Htel Serviced Apartments zich het recht voor om de volledige boeking te annuleren.

De volledige betaling is vereist bij aankomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Vooruitbetaalde boekingen: De bij de boeking verstrekte creditcard moet bij het inchecken worden verstrekt en de kaarthouder moet aanwezig zijn met een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs, tenzij een derde partij vooraf een autorisatieformulier heeft ingediend.

Annuleringsvoorwaarden

Individuele boekingen: Annulering moet voor 14:00 uur (MET/MEZT) zeven dagen voor aankomst zijn ontvangen. Als de annuleringen later dan de vereiste datum worden ontvangen, of in geval van no-show, worden zeven nachten van de accommodatie in rekening gebracht op de creditcard die op het moment van de boeking wordt verstrekt. Voor speciale aanbiedingen en kortingen gelden andere annuleringsvoorwaarden. Controleer dit op het moment van de boeking.

Groepsreserveringen: Boekingen van 10 appartementen of meer worden beschouwd als groepsboekingen en vereisen volledige betaling van de reservering op het moment van boeking. In geval van annulering of no-show wordt de volledige reserveringswaarde in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Informatie op de website

De inhoud van de website van Htel Serviced Apartments is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Wij besteden de grootst mogelijke aandacht aan het zo actueel, correct en volledig mogelijk houden van deze website. Toch is het mogelijk dat de informatie niet accuraat of verouderd is. De inhoud van deze website is dan ook niet juridisch bindend.

Uniforme voorwaarden voor de horeca (UVH)

Op alle reserveringen en transacties zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Den Haag;

In geval van tegenstrijdigheden tussen de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) en de Algemene Voorwaarden prevaleren de laatste.

Uniforme Voorwaarde voor de Horeca-industrie

Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH)

Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH)

Artikel 1 - Definities

Artikel 1 - Definities

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven, zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, party-servicebedrijven e.d.), hore- cadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. De UVH zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Woer- den en aldaar ingeschreven onder nummer 40482082.

Onder de navolgende woorden wordt in de UVH, en in de aanbiedingen en overeenkomsten waarop de UVH van toepas- sing zijn, telkens het volgende verstaan:

1.1  Horecabedrijf
De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die zijn bedrijf maakt van het verlenen van horecadiensten.

1.2  Gastheer
Degene die een horecabedrijf vertegenwoordigt bij het afsluiten en uitvoeren van horecaovereenkomsten.

1.3  Verlenen van horecadienst(en)
Het door een horecabedrijf verstrekken van logies en/of eten en/of drank en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruim- ste zin van het woord.

1.4  Klant
De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met een horecabedrijf een horecaovereenkomst heeft gesloten.

1.5  Gast
De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten horecaovereenkomst één of meer horecadienst(en) moet(en) worden verleend. Waar in de UVH van gast of klant wordt gesproken, wordt zowel gast als klant bedoeld, tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld kan zijn.

1.6  Horecaovereenkomst
Een overeenkomst tussen een horecabedrijf en een klant ter zake een of meer door het horecabedrijf te verle- nen horecadiensten tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van de term horecaovereenkomst wordt soms de term reservering gebruikt.

1.7  Reserveringswaarde
De waarde van de horecaovereenkomst, die gelijk is aan de totale omzetverwachting van het horecabedrijf in- clusief eventueel toeristenbelasting en B.T.W. ter zake een met een klant gesloten horecaovereenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen dat horecabedrijf geldende gemiddelden.

1.8  Koninklijke Horeca Nederland
Het Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwante Bedrijf “Horeca Nederland” c.q. de eventuele rechtsopvolger daarvan.

1.9  No-show
Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van een horecaovereenkomst te verstrekken horecadienst.

1.10  Groep
Een groep van 10 of meer gasten aan wie door een horecabedrijf horecadiensten moeten worden verleend krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen horecaovereenkomsten.

1.11  Individu
Iedere persoon, vallende onder gast of klant, die niet behoort tot een groep volgens bovengenoemde definitie.

1.12  Kurken- en keukengeld
Het bedrag verschuldigd voor het in de ruimten van een horecabedrijf nuttigen van niet door dat horecabedrijf verstrekte drank en/of eten.

1.13  Annulering
De in schriftelijke vorm door de klant aan het horecabedrijf gedane mededeling dat van één of meer overeen- gekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door het horecabedrijf aan de klant gedane mededeling dat één of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

1.14  Omzetgarantie
Een schriftelijke verklaring van de klant dat ter zake één of meer horecaovereenkomsten door het horecabedrijf minimaal een bepaald bedrag aan omzet door het horecabedrijf zal worden gerealiseerd.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1  De UVH zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle horecaovereenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen ter zake de totstandkoming van deze horecaovereenkomsten. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de UVH.

2.2  Afwijken van de UVH is slechts schriftelijk mogelijk en van geval tot geval.

2.3  De UVH strekken ook ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan het horecabedrijf gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een horecaovereenkomst of een andere overeen- komst of bij het exploiteren van het horecabedrijf.

Artikel 3 - Totstandkoming van horecaovereenkomsten

Artikel 3 - Totstandkoming van horecaovereenkomsten

3.1  Een horecabedrijf kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een horecaovereenkomst weigeren, tenzij een zodanige weigering plaatsvindt uitsluitend op één of meer gronden die in artikel 429 quater van het Wetboek van Strafrecht als discriminatie zijn aangemerkt.

3.2  Alle door een horecabedrijf gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een horecaovereenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud “zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt”. Doet het horecabedrijf binnen een redelijke termijn na aanvaarding door de klant een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de beoogde horecaovereenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.

3.3  Een horecaovereenkomst voor (een) gast(en) aangegaan door tussenpersonen (cargadoors, reisbureaus, Onli- ne Travel Agents en andere horecabedrijven e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Het horecabedrijf is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. De gast(en) en de tussenperso(o)n(en) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het verschuldigde.

Artikel 4 - Optierecht

Artikel 4 - Optierecht

4.1  Een optierecht is het recht van een klant om eenzijdig de horecaovereenkomst tot stand te doen komen door de enkele aanvaarding van een geldig aanbod van het horecabedrijf.

4.2  Een optierecht kan alleen schriftelijk worden verleend. Een optierecht kan voor een bepaalde of voor een onbe- paalde duur worden overeengekomen. Het optierecht vervalt indien de optiehouder te kennen heeft gegeven geen gebruik te willen maken van het optierecht of indien de bepaalde duur is verstreken zonder dat de optiehouder te kennen heeft gegeven van het optierecht gebruik te willen maken. 

4.3 Een optierecht kan door het horecabedrijf niet worden herroepen, tenzij een andere potentiële klant het hore- cabedrijf een aanbod doet tot het sluiten van een horecaovereenkomst ter zake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande horecadiensten. De optiehouder dient in zo’n geval door het horecabedrijf van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder binnen een door het horecabedrijf te stellen termijn te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet binnen de gestelde termijn te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht, vervalt het optierecht.

Artikel 5 - Algemene rechten en verplichtingen van het horecabedrijf

Artikel 5 - Algemene rechten en verplichtingen van het horecabedrijf

5.1  Het horecabedrijf is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de horecaovereen- komst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen horecadiensten te verlenen op de in dat horecabedrijf gebruikelijke wijze.

5.2  Het horecabedrijf is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van horecadiensten aan een gast te beëindigen wanneer de gast de huis- en/of gedragsregels overtreedt, of zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in het horecabedrijf en/of de normale exploitatie daarvan wordt verstoord.
De gast dient alsdan op eerste verzoek het horecabedrijf te verlaten. Indien de klant op een andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen die hij uit welken hoofde ook jegens het horecabedrijf heeft dan is het horecabedrijf gerechtigd de dienstverlening op te schorten. Het horecabedrijf mag onderhavige bevoegdhe- den slechts uitoefenen indien de aard en de ernst van de door de gast begane overtredingen daartoe naar het redelijk oordeel van het horecabedrijf voldoende aanleiding geven.

5.3  Het horecabedrijf is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de horecaovereenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde buitengerechtelijk te ontbinden. Maakt het horecabedrijf van deze bevoegdheid gebruik, dan zal het horecabedrijf tot geen enkele schadevergoeding jegens de klant gehouden zijn.

5.4  Het horecabedrijf is niet verplicht enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen. Het voor- gaande houdt in dat het horecabedrijf niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor schade, verlies of diefstal van enig goed van de gast, welke het horecabedrijf geweigerd heeft om in ontvangst en/of bewaring te nemen.

5.5  Indien het horecabedrijf voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig bedrag aan de gast in rekening brengt, moet het horecabedrijf op die goederen letten als een goed huisvader, onverminderd het bepaalde in artikel 12.

5.6  Het horecabedrijf is niet verplicht enig huisdier van de gast toe te laten en kan aan de toelating voorwaarden verbinden. Voor de toelating van assistentiehonden gelden de wettelijke regeling(en), inclusief de daarin aan- gegeven uitzonderingen.

Artikel 6 - Algemene verplichtingen van de gast

Artikel 6 - Algemene verplichtingen van de gast

6.1  De gast is verplicht om zich aan de in het horecabedrijf geldende huis- en gedragsregels te houden en de redelijke aanwijzingen van het horecabedrijf op te volgen. Het horecabedrijf moet de huis- en gedragsregels op een duidelijk waarneembare plaats kenbaar maken of schriftelijk verstrekken. Redelijke aanwijzingen mogen mondeling worden gegeven.

6.2  De gast is verplicht om mee te werken aan redelijke verzoeken van het horecabedrijf in het kader van diens wettelijke plichten omtrent onder andere veiligheid, identificatie, voedselveiligheid/hygiëne en beperking van overlast.

Artikel 7 - Reserveren

Artikel 7 - Reserveren

7.1  Indien de gast niet binnen een half uur na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd kan het horecabedrijf de reservering als geannuleerd beschouwen, onverminderd het bepaalde in artikel 9.

7.2  Het horecabedrijf kan voorwaarden verbinden aan de reservering.

Artikel 8 - Horecadienst bestaande uit het verstrekken van logies en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen

Artikel 8 - Horecadienst bestaande uit het verstrekken van logies en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen

8.1  Het horecabedrijf communiceert in het geval van logies vooraf over het tijdstip waarop de accommodatie ter beschikking van de gast wordt gesteld en voor welk tijdstip de gast dient te hebben uitgecheckt.

8.2  Tenzij anders is overeengekomen is het horecabedrijf gerechtigd om de reservering voor logies als vervallen te beschouwen wanneer de gast zich niet op de eerste gereserveerde dag om 18.00 uur bij hem heeft gemeld, of de gast niet tijdig heeft aangegeven op een later tijdstip te zullen arriveren en het horecabedrijf daartegen geen bezwaar heeft gemaakt. Het voorgaande geldt, onverminderd het bepaalde in artikel 9.

8.3  Het horecabedrijf is gerechtigd om van de gast te verlangen dat deze genoegen neemt met een andere, gelijk- waardige accommodatie omtrent logies dan wel (zaal)ruimte en/of terreinen dan volgens de horecaovereen- komst ter beschikking gesteld zou moeten worden. De gast kan dit alternatief weigeren. De gast heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de horecaovereenkomst waarop voormeld verlangen van het horecabedrijf betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere hore- caovereenkomsten.

Artikel 9 - Annuleringen

Artikel 9 - Annuleringen

9.1 Annulering door klanten, algemeen

9.1.1  De klant is bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren tegen betaling van de annuleringskosten. Als een klant niet binnen een half uur na het afgesproken tijdstip arriveert dan wordt de klant geacht geannuleerd te hebben en dan is hij de annuleringskosten verschuldigd. Indien klant alsnog na een half uur (of later) na het afgesproken tijdstip arriveert, kan het horecabedrijf zich op deze verschuldigde annuleringskosten beroepen dan wel alsnog uitvoering geven aan de horecaovereenkomst en volledige nakoming van klant omtrent de hore- caovereenkomst te verlangen.

9.1.2  Het horecabedrijf kan uiterlijk één maand voordat de eerste horecadienst op grond van de desbetreffende hore- caovereenkomst moet worden verleend aan de klant verklaren bepaalde individuen samen te zullen beschou- wen als groep. Op die personen zijn alsdan alle bepalingen voor groepen van toepassing.

9.1.3  Het bepaalde in de artikelen 13.1 en 14.4 is ook op annuleringen van toepassing.

9.1.4  Ingeval van no-show is de klant in alle gevallen verplicht de reserveringswaarde te betalen.

9.1.5  Indien niet alle overeengekomen horecadiensten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde horecadiensten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.

9.2 Annulering van een horecadienst bestaande uit het verstrekken van logies

9.2.1  Individuen
Wanneer een reservering voor uitsluitend logies, al dan niet met ontbijt, is gemaakt voor één of meer individuen gelden voor annulering van die reservering de volgende percentages van de reserveringswaarde die door de klant betaald moeten aan het horecabedrijf (tenzij schriftelijk anders is overeengekomen):

Bij annulering:

Meer dan 1 maand voor de ingangsdatum 0%
Meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum 15%
Meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum 35%
Meer dan 3 dagen voor de ingangsdatum 60%
Meer dan 24 uur voor de ingangsdatum 85%
24 uur of minder voor de ingangsdatum 100%

9.2.2  Groepen
Wanneer een reservering voor uitsluitend logies, al dan niet met ontbijt, is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende (tenzij schriftelijk anders is overeengekomen).

Bij annulering voor het tijdstip waarop krachtens de horecaovereenkomst de eerste horecadienst zal moeten worden verleend, nader te noemen: “de ingangsdatum”, is de klant gehouden de volgende percentages van de reserveringswaarde die door de klant betaald moeten worden bij annulering aan het horecabedrijf te betalen:

Meer dan 3 maanden voor de ingangsdatum 0%
Meer dan 2 maanden voor de ingangsdatum 15%
Meer dan 1 maand voor de ingangsdatum 35%
Meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum 60%
Meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum 85%
7 dagen of minder voor de ingangsdatum 100%

9.3 Annulering van een horecadienst bestaande uit het verstrekken van eten en/of drank

9.3.1 Groepen
Wanneer een reservering voor uitsluitend een horecadienst bestaande uit het verstrekken van eten en/of drank (tafelreservering) is gemaakt voor een groep dan gelden voor annulering de navolgende percentages van de reserveringswaarde die bij annulering door de klant betaald moeten worden aan het horecabedrijf:

1. Indien een menu is overeengekomen:

Meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip 0%
14 dagen of minder maar meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip 25%
7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip 50%
3 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip 75%

2. Indien geen menu is overeengekomen:

Meer dan 48 uur voor het gereserveerde tijdstip 0%
48 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip 50%

9.4 Annulering andere horecaovereenkomsten

9.4.1 Voor annulering van alle reserveringen niet vallende onder de artikelen 9.2 en 9.3 gelden de volgende percenta- ges van de reserveringswaarde die bij annulering door de klant betaald moeten worden aan het horecabedrijf:

9.4.2 Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

Meer dan 6 maanden voor het gereserveerde tijdstip: 0%
Meer dan 3 maanden voor het gereserveerde tijdstip: 10%
Meer dan 2 maanden voor het gereserveerde tijdstip: 15%
Meer dan 1 maand voor het gereserveerde tijdstip: 35%
Meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip: 60%
Meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip: 85%
7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip: 100%

9.4.3 Wanneer een reservering is gemaakt voor één of meer individuen geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

Meer dan 1 maand voor het gereserveerde tijdstip 0%
Meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip 15%
Meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip 35%
Meer dan 3 dagen voor bedoeld tijdstip 60%
Meer dan 24 uur voor bedoeld tijdstip 85%
24 uur of minder voor bedoeld tijdstip 100%

9.5 Annulering door het horecabedrijf

9.5.1  Het horecabedrijf is met inachtneming van het navolgende bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij anders is overeengekomen.

9.5.2  Indien het horecabedrijf een horecadienst tot het verstrekken van eten en drinken annuleert zijn de artikelen 9.1.1 en 9.3.1 van overeenkomstige toepassing, met omwisseling van klant en horecabedrijf.

9.5.3  Indien het horecabedrijf een andere horecaovereenkomst dan bedoeld in artikel 9.5.2 annuleert zijn de artike- len 9.1.1 en 9.2.2 van overeenkomstige toepassing, met omwisseling van klant en horecabedrijf.

9.5.4  Het horecabedrijf is te allen tijde bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren zonder tot betaling van de hierboven bedoelde bedragen gehouden te zijn, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond
van die horecaovereenkomst in het horecabedrijf te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant of gasten, dat het horecabedrijf de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Maakt het horecabedrijf van deze bevoegdheid gebruik nadat de betreffende bijeenkomst begonnen is, dan is de klant gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten horecadiensten, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige. De vergoeding voor genoten horeca- diensten wordt in voorkomend geval naar tijdsevenredigheid berekend.

9.5.5  Het horecabedrijf is gerechtigd om, in plaats van zijn in artikel 9.5.4 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de betreffende bijeenkomst. Indien er voldoende aan- wijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is het horecabedrijf alsnog gerechtigd zijn in artikel 9.5.4 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.

9.5.6  Indien en voor zover het horecabedrijf tevens optreedt als reisorganisator in de zin van de wet geldt met be- trekking tot reisovereenkomsten in de zin van de wet het volgende. Het horecabedrijf mag de reisovereenkomst op een wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden. Het horecabedrijf mag de reisovereenkomst ook anders dan op een wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige,
de reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden. Tot twintig dagen voor de aanvang van de reis mag het horecabedrijf de reissom verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten met inbegrip van brand- stofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen. Indien de reiziger een wijziging als hiervoor bedoeld afwijst kan het horecabedrijf de reisovereenkomst opzeggen. 

Artikel 10 - Waarborgsom en tussentijdse betaling

Artikel 10 - Waarborgsom en tussentijdse betaling

10.1  Het horecabedrijf kan van de klant verlangen dat deze onder het horecabedrijf een waarborgsom deponeert. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor het horecabedrijf en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet. Tot meerdere zekerheid van het hore- cabedrijf kan deze van de klant verlangen zijn medewerking te verlenen aan het verstrekken van de benodigde gegevens, waaronder het maken van een afdruk of kopie van de creditcard van de klant, teneinde de waarborg- som en de mogelijkheid tot het uitwinnen daarvan zo veel als mogelijk zeker te stellen.

10.2  Het horecabedrijf kan steeds tussentijds betaling verlangen van reeds verleende horecadiensten.

10.3  Het horecabedrijf mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag ter zake al datgene wat de klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door het horecabe- drijf onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

Artikel 11 - Omzetgarantie

Artikel 11 - Omzetgarantie

Indien een omzetgarantie is afgegeven is de klant verplicht ter zake de betreffende horecaovereenkomst(en) tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan het horecabedrijf te betalen.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid van het horecabedrijf

Artikel 12 - Aansprakelijkheid van het horecabedrijf

12.1  Het horecabedrijf is tegenover de gast aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door het horecabedrijf in de nakoming van de overeenkomst, tenzij die tekortkoming niet kan worden toegerekend aan het horecabedrijf dan wel aan personen van wier hulp het horecabedrijf bij de uitvoering van de overeen- komst gebruik maakt.

12.2  Onverminderd het bepaalde in artikel 5.5 is het horecabedrijf niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in het horecabedrijf zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft genomen. De klant vrijwaart het horecabedrijf tegen aanspraken van gasten ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van het horecabedrijf.

12.3  Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt, is het horecabedrijf niet aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf.

12.4  Het horecabedrijf is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroe- rend goed waarvan het horecabedrijf houder, (erf )pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van het horecabedrijf staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf.

12.5  Aansprakelijkheid van het horecabedrijf is beperkt tot het bedrag dat redelijkerwijs te verzekeren valt.

12.6  Indien voor de gast aan de in bewaring gegeven goederen, waarvoor een vergoeding als bedoeld in artikel 5.5 in rekening wordt gebracht, schade ontstaat, is het horecabedrijf verplicht de schade aan deze goederen ten gevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. Schadevergoeding is niet verschuldigd terzake in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen.

12.7  Indien het horecabedrijf goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het horecabedrijf daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is het horecabedrijf niet aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij het horecabedrijf opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf. In alle gevallen geldt dat het hore- cabedrijf niet gehouden kan worden tot vergoeding van schade van goederen die zich bevinden in goederen die worden gedeponeerd, bewaard of achtergelaten, ongeacht of het horecabedrijf daarvoor enige vergoeding bedingt.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid van de gast en/of klant

Artikel 13 - Aansprakelijkheid van de gast en/of klant

13.1 De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor het horecabedrijf en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekort- koming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enig goed waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Artikel 14 - Afrekening en betaling

Artikel 14 - Afrekening en betaling

14.1  De klant is de in de horecaovereenkomst overeengekomen prijs verschuldigd. De prijzen worden vermeld op lijsten die door het horecabedrijf op een voor de gast zichtbare plaats zijn aangebracht of zijn opgenomen in een lijst die aan de klant, desnoods op diens verzoek, wordt overhandigd of die via digitale bronnen toeganke- lijk is voor de klant. Een lijst wordt geacht voor de klant zichtbaar aangebracht te zijn indien deze zichtbaar is in de normaal toegankelijke ruimten van het horecabedrijf.

14.2  Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe, garage, safe, wasserij of stomerij, telefoon, internet, wifi, roomservice, t.v.-huur e.d. kan door het horecabedrijf een extra vergoeding in rekening worden gebracht.

14.3  Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake annulering of no-show, zijn door de klant verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De klant dient voor contante betaling of betaling per bank of giro zorg te dragen, tenzij anders overeengekomen.

14.4  De gast en de klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen die één van hen of beiden aan het hore- cabedrijf uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. Horecaovereenkomsten worden behoudens andersluidend beding geacht mede namens elke gast gesloten te zijn. Door te verschijnen geeft de gast te kennen dat de klant bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst te vertegenwoordigen.

14.5  Zolang de klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens het horecabedrijf heeft voldaan is het horecabedrijf gerechtigd om alle goederen welke door de klant in het horecabedrijf zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de klant ten genoegen van het horecabedrijf aan al zijn verplichtingen jegens het horecabe- drijf heeft voldaan. Naast een retentierecht komt het horecabedrijf in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende goederen.

14.6  Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan het horecabedrijf te worden voldaan. Indien een factuur wordt gezonden is het horecabedrijf te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het fac- tuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien de klant de factuur binnen veertien dagen voldoet.

14.7  Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Uitsluitend indien de klant een natuurlijk persoon (consument) is, stuurt het horecabedrijf bij achterwege blijven van betaling, eenmalig een ingebrekestelling met een termijn van tenminste 14 dagen om alsnog te betalen.

14.8  Indien de klant in gebreke is moet hij aan het horecabedrijf alle op de inning vallende kosten vergoeden. De buitengerechtelijke inningskosten worden in rekening gebracht volgens de wet.

14.9  Indien het horecabedrijf goederen als bedoeld in artikel 14.5 onder zich heeft en de klant van wie het horecabe- drijf de goederen onder zich heeft gekregen gedurende drie maanden in gebreke is, is het horecabedrijf gerech- tigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te verkopen en zich op de opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten komen eveneens ten laste van de klant en het horecabedrijf kan zich ook daarvoor op de opbrengst van de verkoop verhalen. Hetgeen na het verhaal van het horecabedrijf resteert, wordt aan de klant uitgekeerd.

14.10  Iedere betaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant aan het horecabedrijf in de na- volgende volgorde:

 • De kosten van executie
 • De gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten
 • De rente
 • De schade
 • De hoofdsom

14.11  Betaling geschiedt in Euro’s. Indien het horecabedrijf buitenlandse betaalmiddelen accepteert dan geldt de op het moment van betaling geldende marktkoers. Het horecabedrijf kan daarbij bij wijze van administratiekosten een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met maximaal 10% van het bedrag dat in vreemde valuta wordt aangeboden. Het horecabedrijf kan dit bewerkstelligen door de geldende marktkoers met maximaal 10% aan te passen.

14.12  Het horecabedrijf is nimmer gehouden om andere betaalmiddelen dan contanten te accepteren en kan aan acceptatie van dergelijke andere betaalmiddelen voorwaarden verbinden.

Artikel 15 - Overmacht

Artikel 15 - Overmacht

15.1  Als overmacht voor het horecabedrijf, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het horecabedrijf niet kan worden toegerekend, geldt iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzien- bare omstandigheid die het uitvoeren van de horecaovereenkomst door het horecabedrijf zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de horecaovereenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

15.2  Indien een van de partijen bij een horecaovereenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die hore- caovereenkomst te voldoen, is hij verplicht de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 16 - Gevonden voorwerpen

Artikel 16 - Gevonden voorwerpen

16.1  In het gebouw en aanhorigheden van het horecabedrijf verloren of achtergelaten voorwerpen, die door de gast worden gevonden, moeten door deze zo spoedig mogelijk bij het horecabedrijf worden ingeleverd.

16.2  Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na de inlevering daarvan bij het horeca- bedrijf heeft gemeld, verkrijgt het horecabedrijf de eigendom.

16.3  Indien het horecabedrijf door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de gast. Het horecabedrijf is nimmer tot toezending verplicht.

Artikel 17 - Kurken- en keukengeld

Artikel 17 - Kurken- en keukengeld

17.1 Het horecabedrijf kan de gast verbieden om zelf meegebracht eten en/of drinken in het horecabedrijf, daaron- der het terras mede begrepen, te nuttigen. Indien het horecabedrijf het nuttigen van zelf meegebracht eten en/ of drinken toestaat, kan het horecabedrijf aan het toestaan daarvan voorwaarden verbinden, waaronder het in rekening brengen van Kurken- en/of keukengeld.

17.2 De in de artikelen 17.1 bedoelde bedragen worden vooraf overeengekomen dan wel, bij gebreke van vooraf- gaande overeenkomst, in redelijkheid vastgesteld door het horecabedrijf.

Artikel 18 - Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 18 - Toepasselijk recht en geschillen

18.1  Op horecaovereenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

18.2  Ingeval van geschillen tussen het horecabedrijf en een klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf ) is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de woonplaats van het horecabedrijf, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en onverminderd
de bevoegdheid van het horecabedrijf het geschil te laten beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn.

18.3  Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.

18.4  De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Privacyverklaring

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van de Cobraspen Groep. In deze verklaring beschrijven wij hoe binnen de Cobraspen Groep wordt omgegaan met de persoonsgegevens van klanten, opdrachtgevers, bezoekers van websites, leveranciers en andere betrokkenen. Cobraspen Groep B.V. is, als moedermaatschappij, verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op deze pagina en op de website https://www.cobraspen.nl.

De volgende websites, en de betreffende vennootschappen, behoren tot de Cobraspen Groep. Op de website die u nu bezoekt is deze privacyverklaring ook van toepassing:

• Officehotel.nl
• Beachhouse.nl
• Htelapartments.nl
• Htel.nl
• Forestsuites.nl
• Sugarcity.com
• Sugarcityevents.com
• Cobraspenvastgoed.nl
• Cobraspen.nl

Htel Serviced Apartments is onderdeel van holding de Cobraspen Groep via de dochtermaatschappij Htel Investements I B.V., Htel Investments II en Htel B.V., waarmee deze privacyverklaring ook van toepassing is op alle betrokkenen van Htel Serviced Apartments.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Cobraspen Groep B.V., Elswoutslaan 20,
 2051 AE OVERVEEN +31 (023) 526 49 49 https://www.cobraspen.nl

Dhr. J. Deumens is IT-Specialist en Functionaris gegevens bescherming van de Cobraspen Groep B.V. Voor vragen of verzoeken kunt u contact met hem op nemen via het mailadres privacy@cobraspen.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbaar natuurlijk persoon. Cobraspen Groep B.V., en de groepsmaatschappijen, verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld het huren van een vastgoedobject (woning, kantoorruimte, evenementenruimte of hotelkamer). Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• E-mailadres
• Bedrijfsnaam
• Telefoonnummer (mobiel, direct en/of kantoor),
• Adres
• KvK-gegevens
• Bankgegevens
• Bedrijfswebsite
• Functie en afdeling
• Geboortedatum
• Werkdagen
• Dieetwensen/allergieën, ziektes en fysieke gesteldheid (zwanger, (minder)valide, overspannen)

Wanneer u als hotelgast verblijft bij een van de hotels van de Cobraspen Groep dan verzamelen wij ook de volgende aanvullende gegevens:

• Paspoortnummer
• Creditcardnummer + vervaldatum

Doelen en grondslagen

Volgens de privacywetgeving moeten wij u melden welke doeleinden en juridische gronden wij hebben om uw gegevens te gebruiken. Wij hebben gegevens van u nodig vanwege de voorbereiding en uitvoering van contractuele afspraken tussen u en Cobraspen Groep B.V. of een van de groepsmaatschappijen. Zonder deze gegevens kan een dergelijke overeenkomst niet tot stand komen. Dit is het geval bij:
1. Huren van kantoorruimte
2. Verkopen en verhuren van vastgoedobjecten
3. Huren van een hotelkamer of appartement
4. Huren van evenementenruimte
5. Gebruik van overige horecafaciliteiten (restaurant)
6. Afnemen van Internet-diensten van onze Internet Service Provider tijdens de duur van een evenement.

Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken als wij daarvoor een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben. Dat belang is allereerst om al onze (potentiële) klanten, opdrachtgevers, leveranciers en andere betrokkenen de meest optimale en persoonlijke service te kunnen verlenen. Ook marketingactiviteiten zijn een gerechtvaardigd belang. Hierbij denken we altijd aan uw privacy. In het bijzonder is sprake van een gerechtvaardigd belang bij de volgende activiteiten:

1. Reviews & klanttevredenheidsonderzoek
2. Bezoek van (een van) de websites van de Cobraspen-Groep*
3. Nieuwsbrief & E-mail
4. Persoonlijk advies
5. Acties
6. Social media
7. Beveiliging, wifi & camera’s

*cobraspen.nl; officehotel.nl; sugarcity.com; sugarcityevents.com; beachhouse.nl; aquaramabeachclub.nl; www.htelapartments.com; forestsuites.nl

Tot slot zijn wij soms wettelijk verplicht om uw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld voor fiscale doeleinden. En soms heeft u ons zelf toestemming gegeven om uw gegevens te gebruiken, zoals wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief. Dit houden we netjes bij, en u kunt zich altijd weer afmelden.

Bewaartermijnen

We bewaren en gebruiken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen wij alle data die wij van u hebben. Of we anonimiseren deze data, ten behoeve van interne analyses en rapportages. In dat geval zijn de persoonsgegevens op geen enkele wijze meer tot uw persoon te herleiden.

Wat betekent dit in de praktijk? We houden bepaalde termijnen aan, waarna wij uw gegevens verwijderen. Namelijk:

 1. Inactieve klantaccounts verwijderen we na 7 jaar. Na die periode gebruiken wij uw gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
 2. Van de Belastingdienst moeten wij onze administratie met uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Daarna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne rapportages. U moet zelf ook de facturen van uw overeenkomsten goed bewaren.
 3. Als u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming om te kunnen aantonen dat u in een bepaalde periode heeft aangegeven de berichten te willen ontvangen. Ook als u op een gegeven moment beslist dat u de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van uw toestemming.
 4. E-mails en contactverzoeken worden door ons maximaal 2 jaar bewaard tenzij u eerder een verzoek indient voor verwijdering hiervan.
 5. Camerabeelden van onze panden bewaren we niet langer dan 4 weken. Tenzij wij iets verdachts zien dat wij verder moeten onderzoeken of de beelden langer bewaard moeten worden vanwege een incident.
 6. Het bovenstaande laat onverlet dat wij gegevens langer kunnen bewaren wanneer deze gegevens noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van mogelijke (juridische) geschillen.
Delen van persoonsgegevens met derden

Wij geven uw gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft dan deze partijen: leveranciers, betaalpartners, IT-dienstverleners en partijen die onze reviews verzamelen. Partijen zoals data-management-platforms, media- en advertentiebureaus en onderzoeksbureaus komen in beeld zodra we u persoonlijk advies willen geven of gerichte advertenties laten zien, bijvoorbeeld op basis van uw interesse in bepaalde producten/diensten. In verdachte situaties zijn we verplicht om klantgegevens te delen met overheidsinstanties.
De partijen die van ons toegang krijgen tot uw gegevens, mogen deze alleen gebruiken om jou een dienst te leveren namens de Cobraspen Groep B.V of (een van) de groepsmaatschappijen. Tenzij zij zelfverantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van uw gegevens. Sommige cookie-ontwikkelaars hebben toegang tot de gegevens die cookies op onze website verzamelen. U leest hier meer over in ons cookie statement en het privacy beleid van deze partijen. We verkopen uw gegevens nooit aan derden.

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Cookies en vergelijkbare technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone. De website van Htel Serviced Apartments (en overige websites van de Cobraspen Groep zoals bij punt 1 genoemd genoemd) maakt gebruikt van functionele en analytische cookies. Bij uw eerste bezoek aan een van onze websites hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Functionele cookies:

De zogenoemde functionele sessiecookies worden gebruikt voor het leveren van services of om uw voorkeursinstellingen op te slaan.

Bijvoorbeeld voor:

 • Het onthouden van de voorkeuren die u tijdens het website bezoek heeft aangegeven;
 • Het onthouden en doorgeven van de informatie die u invult tijdens het invullen van een contact formulier die u op de verschillende webpagina’s achterlaat, zodat we voorkomen wordt dat u telkens opnieuw dezelfde gegevens moet invullen bij een terugkerend bezoek.
 • Het opslaan van uw voorkeuren;
 • Het opsporen van misbruik van onze websites.

De grondslag voor de verwerking is: het gerechtvaardigd belang.

Analytische cookies:

Deze cookies worden gebruikt om uw bezoek aan onze websites te analyseren. Wij analyseren bijvoorbeeld het aantal bezoekers dat onze websites bezoekt, de tijdsduur van de bezoeken, de volgorde van de bezochte pagina’s en of de pagina’s van een website moeten worden aangepast. Met behulp van de verzamelde informatie kunnen we onze websites gebruikersvriendelijker inrichten. Verder worden deze cookies gebruikt om mogelijke technische problemen op de websites op te lossen.

De grondslag voor de verwerking is: het gerechtvaardigd belang

 

Tracking cookies:

Alleen indien u vooraf toestemming heeft gegeven, zullen wij gebruik maken van tracking cookies voor commerciële doeleinden. Deze cookies, veelal geplaatst door derde partijen, helpen ons u gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen. Deze gegevens worden gedeeld met deze derde partijen en zij kunnen met tracking cookies uw internetgedrag volgen.

De grondslag voor de verwerking is: het gerechtvaardigd belang

Wijzigen cookies

U kunt uw cookie-instellingen altijd wijzigen in uw browser.

Actuele cookies

Sommige cookies (de zogenaamde third party cookies) worden met instemming van Cobraspen Groep geplaatst door derde partijen met het doel bepaalde producten of diensten onder uw aandacht te brengen of om u rechtstreeks toegang te geven tot social media: Twitter, LinkedIn, Facebook, Hotjar, Livechat, Google Maps, en Google Adwords.

Voor de cookies die deze externe partijen plaatsen, de informatie die ze daarmee verzamelen en het doel waarvoor die informatie wordt gebruikt, verwijzen wij naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun eigen websites. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen en Cobraspen Groep B.V. heeft daar geen enkele zeggenschap over.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser, verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik- ermee/.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, en om ons te verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen. Wij zullen daartoe overgaan indien aan de wettelijke voorwaarden daarvoor is voldaan, en er geen uitzondering van toepassing is op grond waarvan de gegevens moeten worden bewaard. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, en (onder omstandigheden) om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Cobraspen Groep, om de verwerking tijdelijk te laten beperken, en op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u toe te sturen, voor zover dat technisch mogelijk is en geen inbreuk maakt op de privacy van anderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@cobraspen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in elk geval binnen een maand. Indien sprake is van een zeer complex verzoek, kunnen wij deze termijn met twee maanden verlengen. U verneemt dat dan binnen een maand van ons.

Klachtenprocedures

Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacy-verklaring of over een schending van uw rechten op grond van de wet, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming, Dhr. J. Deumens via privacy@cobraspen.nl

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging

De Cobraspen Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT-beveiligingsbeleid, door training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op met ons op via privacy@cobraspen.nl.

Overveen, November 2018

Coronavirus


Htel Serviced Apartments’ Coronavirus Statement


At Htel Serviced Apartments, the health and safety of our guests and team members are our highest priority. The Coronavirus (COVID-19) continues to spread uncertainty across the world. Be assured that we are doing everything we can to ensure the health and safety of our guests and team members. We continue to follow the latest recommendations from the World Health Organization (WHO) and are in close contact with the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) and the municipal health service (GGD). With that in mind, we want to update you on the actions we have taken in response to the outbreak.


Our commitment to your health & safety • Our Resident Service Desk is there to help you and is the first point of contact for questions regarding the coronavirus.

 • We have placed protective screens between on on our reception desk to help keep our employees and customers safe.

 • All our staff will work according to the latest guidelines and enhanced protocols.

 • We have increased the frequency of cleaning in our entire hotel.

 • Disinfectant hand gel has been made available in some areas. Please be advised that the hand gel has a limited availability; please use only as indicated.

 • We kindly request you to pay by card, to prevent hand contact.


Cancellation policy


To assist guests whose travel may be impacted by the novel coronavirus, Htel has modification and cancellation waivers in place for the following regions:

Covid-19 cancellation policy for bookings with check-in on or before the 31th of May 2020

 


Flexible Rate


The reservation can be cancelled or modified free of charge up until 3 days before arrival.


Semi-Flexible Rate


The reservation can be cancelled or modified free of charge up until 14 days before arrival.


Advance Purchase Rate / Non-Refundable Rate


Under normal circumstances the reservation cannot be cancelled free of charge. However, due to the exceptional circumstances we are willing to change the reservation to a future date up until the 31st of December 2020. 

Conditions


 • If the new price exceeds the original price you will have to pay the difference upon check-in.

 • No reimbursement will be offered in case the new price is lower than the original price.

 • Only valid for upcoming bookings with check-in on or before the 31th of May 2020.

We understand these actions may result in a reduction of certain services and facilities that you would normally expect of us. Together we must try to do everything we can to minimise the risks of the virus.Thank you for your understanding.


Warm regards,


Katrien Snoep – General Manager


Htel Serviced Apartments


What you can do to prevent the spread of COVID-19 • Clean your hands often.

 • Cough and sneeze into a handkerchief or on the inside of your elbow.

 • Avoid physical contact, don’t shake hands.

 • Keep an appropriate distance from each other.

 • Stay home if you feel sick or have symptoms of the common cold or flu.

 • Limit social contacts and avoid groups of 100 people or more.

 • Keep an appropriate distance from each other.


The latest information and Q&A from the RIVM on the Corona virus can be found here.